Projekti, sofinancirani iz sklada EKSRP

Nadgradnja rekreacijske infrastrukture v Bohovi

NAZIV OPERACIJE:Nadgradnja rekreacijske infrastrukture v Bohovi
AKRONIM:Otroško igrišče v Bohovi
Prijavitelj:Občina Hoče-Slivnica
Partnerji:PGD Bohova
Obdobje izvajanja:september 2018 – marec 2019
Lokacija:Bohova
Sofinanciranje:Načrtovana vrednost operacije: 21.171,08 €
Odobrena vrednost sofinanciranja iz sklada: 14.789,10 €
Delež sofinanciranja stroškov: 80%
Opis:Območje naselja Bohova se nahaja na obeh straneh regionalne ceste med Hočami in Mariborom, ob kateri je speljana tudi t.i. traktorska pot, ki poteka med Hočami in Mariborom in je priljubljena pot za hojo, tek, kolesarjenje, rolkanje in druge oblike rekreacije. Na tej povezavi je mogoče srečati tudi rekreativce, ki se sem pripeljejo z avtomobili. Naselje Bohova svojim občanom in vsem uporabnikom priljubljene točke ne more ponuditi mesta, kjer bi se lahko ustavili in se spočili, otroci pa bi se lahko varno igrali pod njihovim nadzorom. Zato bi postavitev igral v Športnem parku Bohova doprinesla k izboljšanju stanja lokalne infrastrukture tega območja, tako za lokalno prebivalstvo kot tudi za obiskovalce in rekreativce, ki uporabljajo bližnje rekreativne površine.Občina Hoče – Slivnica želi na tem območju izboljšati razpoložljivo športno infrastrukturo, ki je sedaj omejena na površine za tek, hojo, kolesarjenje ipd. Izboljšana infrastruktura v okviru športnega parka bo izboljšala tudi kakovost izvajanja t.i. poletnih taborov, ki jih občina vsako leto organizira za osnovnošolske otroke v času poletnih počitnic. Igrala bodo na razpolago celo leto.
Aktivnosti operacije:–       Dobava in postavitev otroških igral
–       Izvedba dogodka
–       Pogostitev
Cilji operacije–       Izboljšanje stanja lokalne infrastrukture s postavitvijo igral
–       Privabiti lokalno prebivalstvo k preživljanju prostega časa na prostem, k rekreaciji in h gibanju
–       Izvesti promocijski dogodek
Pričakovani rezultati:–       Izboljšanja lokalna infrastruktura
–       Izveden promocijski dogodek
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl
in https://www.program-podezelja.si/sl/ 
Povezava: http://www.eu-skladi.si 
in http://www.lastovica.si

Skupaj očistimo naše občine

NAZIV OPERACIJE:Skupaj očistimo naše občine
AKRONIM:Skupaj očistimo naše občine
Prijavitelj:Občina Miklavž na Dravskem polju
Partnerji:Občina Starše, Hoče-Slivnica, Gradnje Starše d.o.o., Prostovoljno gasilsko društvo Bohova
Obdobje izvajanja:september 2018 – junij 2019
Lokacija:Občina Starše, Hoče-Slivnica in Miklavž na Dravskem polju
Sofinanciranje:Načrtovana vrednost operacije: 5.570,00 €
Odobrena vrednost sofinanciranja iz sklada: 4.049,04 €
Delež sofinanciranja stroškov:80%
Opis:Namen operacije je nadgradnja klasičnih čistilnih akcij, kot so se izvajale doslej, z nekoliko bolj sistemskim pristopom ter širšo animacijo prebivalstva. Pričakujemo, da bomo preko promocije v okviru operacije dosegli-animirali večje število ljudi, ki se bo bolj zavedalo pomena varstva okolja in pravilnega ravnanja z odpadki.
Aktivnosti operacije:–          Nabava didaktičnega materiala, računalnika, okvirjev za plakate, table za označitev
–          Nakup zaščitne opreme
Cilji operacije–       Izboljšanje stanja okolja
–       Dvig osveščenosti lokalnega prebivalstva v širšem obsegu kot doslej
–       Medgeneracijsko sodelovanje
–       Izvedba enovite promocije na območju celotnega Las-a
–       Vzpostavitev sodelovanja med občinami Las pri skrbi za okolje
Pričakovani rezultati:–          Čistejše okolje
–          Dvignjena ozaveščenost prebivalstva
–          Izveden prenos znanja med generacijami
–          Izvedena promocija na celotnem Las območju
–          Sodelovanje med občina na Las območju
Naložbo sofinancira Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za regionalni razvoj. Povezava: https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl 
in https://www.program-podezelja.si/sl/
Več informacij o LAS Lastovica najdete na: http://www.lastovica.si.